Que é a pegada de carbono?

Achégase o final de ano e é un bo momento para reflexionar sobre o sucedido estes últimos doce meses. Un destes asuntos que, desde Gadis abordamos con frecuencia, é o impacto ambiental que cada un de nós xera sobre a contorna. As consecuencias do cambio climático son cada vez máis evidentes e iso obríganos a contraer un compromiso, non só como sociedade, senón tamén de maneira individual, para mitigar os efectos das nosas accións e apostar pola sostibilidade. Sabías que existe unha maneira de calcular a pegada que os nosos hábitos e rutinas cotiás deixan no planeta? Hoxe imos falarche da pegada de carbono, a forma de medir o noso impacto ambiental, así como dos elementos que inflúen no seu cálculo e de todo aquilo que podes facer para reducila. Non che parece que o 2021 pode ser o ano para medir e reducir o teu impacto sobre a Terra? 😉

Que é a pegada de carbono?

A pegada de carbono é un indicador ambiental clave porque reflicte os gases emitidos por un individuo, organización, evento ou produto de forma directa ou indirecta. Estes gases acumúlanse na atmosfera e son os responsables do efecto invernadoiro. Co cálculo da pegada de carbono, pódese cuantificar o impacto na contorna e tamén identificar as posibilidades de redución desas medicións e de compensación desas emisións de gases de efecto invernadoiro que xera cada actividade.

Os principais gases de efecto invernadoiro (GEI) son o dióxido de carbono (o máis abundante), o metano, o óxido de nitróxeno e o ozono, e están directamente relacionados co incremento da temperatura media da Terra. De acordo coas Nacións Unidas, desde 1990, as emisións mundiais de dióxido de carbono ( CO₂) incrementáronse case un 50%, xa que se derivan da gran maioría das accións que realizamos: industria, transporte, consumo, etc. Cabe sinalar que, entre 2000 e 2010, o aumento foi maior que nas tres décadas anteriores. Por iso, os Obxetivos de Desenvolvemento Sostible, en concreto, o ODS 13 Acción polo clima éntrase na adopción de medidas urxentes contra o cambio climático que avancen cara a unha economía que apenas recorra ao uso de carbono. Por tanto, para loitar contra o cambio climático, é fundamental coñecer cal é a pegada de carbono.

A nivel individual, o consumo de enerxía na túa vida cotiá (electricidade, transporte, etc.) adoita requirir de combustibles fósiles, producindo emisións de dióxido de carbono ou metano. Así mesmo, os teus hábitos de consumo e a xeración de residuos son outros aspectos que poden incrementar a túa pegada de carbono. Segundo The Nature Conservancy, cada habitante do planeta xera unha media de case catro toneladas anuais de CO₂, aínda que estas estimacións cuadriplícanse no caso de países como Estados Unidos. Esta organización suxire que, en 2050, ditas emisións deberían reducirse polo menos á metade se se quere evitar que as consecuencias do cambio climático sexan irreversibles.

Como se mide a pegada de carbono?

A pegada de carbono contrólase a través das medicións nas emisións de CO₂ e outros GEI durante todo o ciclo de vida e adóitase facer por un período de tempo, por exemplo, un ano. Existen diversas normativas internacionais respecto diso: ISO 14064, ISO 14069, ISO 14067, PAS 2050 ou GHG Protocolo, entre outras.

No caso das organizacións, diferéncianse tres tipos de emisións:
­ Emisións directas ou de Alcance 1. Son os gases emitidos de forma directa, por exemplo, polo uso de combustibles fósiles en maquinaria ou vehículos, por perdas de gases refrixerantes, ou por reaccións químicas durante os procesos produtivos da organización.
­ Emisións indirectas ou de Alcance 2. Son os gases de efecto invernadoiro emitidos polo produtor da enerxía requirida pola organización. Dependen tanto da cantidade de enerxía requirida pola organización como da orixe enerxética da rede que prové á organización.
­ Outras emisións indirectas. Son as atribuíbles aos produtos e servizos adquiridos pola organización, que, á súa vez, xerarían emisións previamente. Son as máis difíciles de contabilizar debido á gran cantidade de produtos e servizos utilizados polas organizacións e á dificultade en coñecer as emisións destes produtos ou servizos se non son achegadas polo propio produtor.

Así mesmo, tamén teñen que contabilizarse as absorcións de CO₂ que realiza a organización de forma directa, contrarrestando as emisións xeradas. Aínda que non se contabilizan dentro dun inventario, a organización pode informar das súas compensacións (se as realizou). Adoitan ser habituais as plantacións de árbores para compensar as emisións. A resta entre a pegada de carbono e a compensación será o dato real de emisións dunha entidade, se se compensaron máis das emisións, dícese que somos climaticamente neutrais e devolverémoslle ao planeta un respiro.

Como reducir a túa pegada de carbono

Todas as túas accións deixan rastro: desde o uso do coche ata cargar o móbil ou poñer a lavadora. Por iso, aquí che deixamos algunhas ideas para que sumes os teus esforzos e lograr controlar as túas emisións para neutralizar o cambio climático:


­ Utiliza algunha das ferramentas gratuítas dispoñibles na internet para calcular a túa pegada de carbono persoal e identifica os hábitos nos que podes reducir as túas emisións.
­ Aposta polo consumo responsable baseado en produtos de proximidade e elaborados de forma sostible.
­ Sempre que sexa posible, feixe que os teus desprazamentos sexan de cero emisións, camiñando ou en bicicleta. Axudarache tamén a manterte en forma 😉. Se esa non é unha opción prioriza o transporte público ou os vehículos eléctricos.
­ Cando haxa que cambialos, elixe electrodomésticos de baixo consumo e feixe un uso racional, tanto deles como da calefacción e do aire acondicionado.
­ Tenta reducir os teus residuos, aposta polas 7 R e utiliza de maneira adecuada os contedores.

Todos os expertos coinciden en afirmar que os próximos anos serán decisivos na batalla contra o cambio climático. Gran parte do éxito dependerá da nosa capacidade para diminuír a pegada de carbono. Eras consciente da túa pegada de carbono? Paréceche un bo obxectivo para o 2021?