Recollida selectiva dos residuos na túa cidade

De acordo cos datos publicados polo INE o pasado novembro, a recollida selectiva de residuos segue sendo unha materia pendente. En España, máis do 80% dos residuos municipais aínda se recollen mesturados, o que impide a súa reciclaxe. A lexislación actual contempla que o 50% dos residuos domésticos e comerciais debería destinarse á reutilización ou reciclaxe. Con todo, as estatísticas evidencian que aínda se está lonxe de cumprir este obxectivo. Habemos de ser conscientes de que a correcta xestión deste tipo de residuos é unha responsabilidade de todas as persoas. Aínda que á Administración correspóndelle a planificación e o deseño da infraestrutura dunha recollida selectiva, a cidadanía é quen ha de depositar os desperdicios nos lugares adecuados (contedores e puntos limpos). Sabes como se realiza a recollida selectiva dos residuos na túa cidade? Desde Gadis, queremos axudarche coa separación dos teus residuos e que poidas xestionalos de maneira sinxela e sostible. Por iso, hoxe imos contarche como se fai nos municipios de Galicia e Castela e León.

Recollida selectiva de residuos

A recollida selectiva refírese ao proceso de separación dos residuos sólidos urbanos e o seu depósito en diferentes contedores para a súa recollida e reciclaxe. As principais fraccións susceptibles da devandita selección son: vidro, papel e cartón, materiais plásticos, metais e residuos orgánicos. Esta clasificación correspóndese coa maioría dos contedores que adoitan ofrecer os municipios para a separación de residuos, aínda que poida haber lixeiras variacións en función da xestión específica de cada cidade, como veremos máis adiante:
Iglú verde: botellas e tarros de vidro, frascos de conservas e tarros de cosmética e perfumería.
Non esquezas retirar as tapas, tapóns e cortizas, e non deposites vidros especiais (cristalería, espellos, restos de parabrisas, etc.) neste contedor.
Contedor azul: xornais e revistas, cadernos, papel de embalaxe ou de agasallo, caixas de cartón, envases de papel, cartóns de ovos, libros, follas, etc.
Non esquezas retirar grampas, argolas, arames e espirais. Non utilices este contedor para papeis tratados, plastificados ou con restos de graxa. Ademais, é importante que introduzas os restos no contedor para que non se mollen e poidan reciclarse.
Contedor amarelo: botellas e botes de envases lixeiros, botes de cosméticos de plástico, tubos de dentífrico, bandexas de aluminio, porexpán ou cortiza branca, redes de froitas, verduras e hortalizas, envoltorios de filme e aluminio, bolsas e envases de plástico, latas e briks.
Os envases cun punto verde van sempre neste contedor. Non deposites plásticos que non sexan envases (xoguetes, pilas, cepillos de dentes, etc.). Comproba sempre que estean baleiros antes de depositalos.
Contedor xenérico (a cor pode variar en función do municipio): restos orgánicos, compresas e cueiros, bastóns de algodón, toallas refugables, papel e cartón con restos de graxa, panos refugables usados, papel de aluminio sucio, coiro, bolígrafos, xoguetes pequenos de plástico, obxectos pequenos de plástico, madeira ou metal de uso doméstico que non sexan envases.
Nalgúns municipios, este contedor xenérico non serve para os restos orgánicos, que han de depositarse nun colector distinto, por exemplo sucede na localidade da Coruña.

Calquera residuo que non se contemple nesta clasificación (residuos perigosos xerados no fogar como fluorescentes ou tóner, aceites vexetais usados, residuos voluminosos, madeiras, restos metálicos do fogar, aparellos eléctricos e electrónicos, etc.) tes que depositalo no punto limpo ou chamar para que procedan á súa recollida se así o contempla o teu concello.

Recollida selectiva dos residuos na túa cidade

No caso dos municipios galegos, existen catro modelos de xestión da recollida selectiva de residuos:
SOGAMA. O 93% dos Concellos galegos están adheridos a este sistema (todas as grandes urbes galegas, salvo A Coruña). Este modelo contempla o sistema de recollida diferenciada convencional que xa presentamos con contedores para a fracción Resto (verde), para os envases (amarelo), para papel e cartón (azul) e para vidro ( iglú verde). Non separa a fracción orgánica.
NOSTIÁN. É o modelo aplicado no Concello da Coruña e o Consorcio As Mariñas (2,9% dos concellos galegos). A diferenza con respecto ao modelo anterior é que contempla a recollida diferenciada da fracción inorgánica (inclúe os envases, contedor amarelo) e a fracción orgánica (contedor marrón) a través do sistema FIRM. Realiza recollida selectiva de papel (azul) e de vidro ( iglú verde). É dicir, aquí os residuos orgánicos deposítanse nun colector de recollida selectiva co fin de sometelo ao proceso de compostaxe.
BARBANZA. É o modelo cuxo funcionamento é similar ao de Nostián e ao que se adheriu a Mancomunidade de Concellos dá Serra do Barbanza xunto con Rois, Pontecesures e Ames (2,9% dos concellos galegos). A diferenza é que no Modelo Barbanza realízase unha compostaxe (tratamento de residuos orgánicos en presencia de osíxeno) e no Modelo Nostián faise unha biodixestión (tratamento de residuos orgánicos en ausencia de osíxeno).
VERTEDOIRO. É o modelo dos municipios que non contan cun sistema autorizado (1,2% dos concellos galegos). A fracción xenérica destínase ao vertedoiro de forma directa e realízase recollida selectiva de papel, vidro e envases coas cores habituais de cada contedor.
A maior diferenza entre os modelos galegos é que o contedor resto, é dicir, o dos refugallos que non se van a reciclar é verde no modelo Sogama e amarelo nos sistemas de Nostián e Barbanza.

As cidades de Castela e León contan cun sistema de recollida selectiva similar ao das galegas. Os residuos orgánicos e a fracción resto deposítanse nun contedor gris, mentres que se manteñen as cores dos contedores destinados aos envases, o vidro e o papel. Valladolid, por exemplo, contempla a separación dos residuos orgánicos, que se depositan nun contedor de cor marrón. Existen, ademais, dous contedores para a reciclaxe de roupa (rosa) e do aceite usado para cociñar ou en alimentos (laranxa), aínda que non están dispoñibles en todos os concellos.

Como viches, a recollida selectiva só pode conseguirse coa colaboración cidadá. Por iso, é importante ter claro que se deposita en cada contedor, cumprir coas recomendacións e, se tes dúbidas, consultar ao teu concello. Sabemos que pode parecer complicado, pero, ao final, comprobarás que é máis fácil do que parece.