Gadis Saudable

logo gadis saudable

aviso legal

CONDICIÓNS DE USO

Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A. ( GADISA), como cabeceira do grupo GADISA, e titular do sitio web www. gadis .es, cedeu o uso do mesmo a GADISA RETAIL S. L.U, (pertencente ao grupo GADISA e á súa vez cabeceira do sub-grupo GADISA RETAIL) e á vez encomendoulle a xestión do sitio web www.gadis.es, co fin de dar servizo do portal de internet ás empresas do sub-grupo GADISA RETAIL e aos clientes e usuarios destas. Por iso, en diante referirémonos unicamente a GADISA RETAIL, cuxos datos de contacto son os seguintes:

GADISA RETAIL SLU, C.I. F. B-15735590 con domicilio social no Polígono de Piadela, s/n, 15300 Betanzos (A Coruña), inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3.357, Sección Xeral, Folio 32, Folla c-24.918, inscrición 16ª.

GADISA RETAIL, como xestor da páxina web, pon a disposición dos usuarios as presentes “Condicións de Servizo e Política de Protección de Datos” en cumprimento do establecido na Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE) e na lexislación correspondente á materia de protección de datos, e concretamente co Regulamento UE 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril (en diante “Estas Condicións”).

Desde o momento en que vostede decida acceder ao site e navegar por el, está a aceptar sen reserva “Estas Condicións”. O acceso ao site é gratuíto e para navegar por el non é necesario que revele a súa identidade nin que facilite ningún dato persoal.

INFORMACIÓNS SOBRE SERVIZOS

Este sitio web constitúe unha presentación xeral dos servizos que presta GADISA RETAIL. A información e datos descritos no mesmo son de carácter meramente informativo, rogamos que para confirmar calquera dato se poña en contacto con GADISA RETAIL.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O contido e elementos que integran o sitio web, son propiedade ou atópanse baixo o control de Grupo GADISA, estando protexidos, sen limitacións polas leis de propiedade intelectual e industrial do Reino de España e polos Tratados e Convenios internacionais que resultasen de aplicación. A estes efectos, considerarase como contido: as fotografías, textos, eslóganes, deseños, imaxes, secuencias animadas sonoras ou non, así como todas as obras integradas.

GADISA é o titular de todos os dereitos de propiedade intelectual, industrial e análogos que puidesen recaer sobre o sitio web. Quedando reservados a favor do Grupo, todos os dereitos sobre calquera contido e elementos da súa propiedade que se incorporasen no sitio web.

Calquera transmisión, distribución, reprodución ou almacenamento, total ou parcial, precisa o previo e expreso consentimento por escrito dirixido a GADISA RETAIL, excepto cando se indique o contrario.

Os nomes GADISA, GADIS, GADIS HIPER, BEBEGADIS, VIVAMOS COMO GALEGOS, GADISLINE, así como os seus logotipos, son marcas rexistradas propiedade de Grupo GADISA. A reprodución, imitación, utilización ou inserción destas marcas sen a autorización de GADISA será constitutivo de delito tipificado no vixente Código penal.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDADE

GADISA RETAIL, resérvase o dereito de modificar as informacións que figuran no presente sitio web, relativas ás características dos seus servizos, en todo momento.

As características dos servizos presentados no web site “www.gadis.es” son as existentes no momento da súa posta online ou da actualización das diferentes páxinas da web.

Doutra banda, GADISA RETAIL, non pode asumir responsabilidade:

  1. Pola imposibilidade temporal de acceso ao sitio web nun momento determinado, ou á información concreta de entre os incluídos ou naqueles sitios web aos que o usuario acceda mediante ligazóns de hipertexto situados no sitio web.
  2. Pola exactitude ou actualidade dos contidos, informacións e ofertas de produtos e servizos fornecidos.
  3. En ningún caso, GADISA RETAIL poderá ser responsable de problemas directos ou indirectos, de prexuízos materiais, perda de datos ou de programa, prexuízos financeiros, resultado do acceso ou uso do seu sitio web.

No presente sitio web existen informacións simplificadas, ou ben redactadas co ánimo de facer máis fácil a súa comprensión polo usuario medio, polo que GADISA RETAIL, non se fai responsable polas interpretacións erróneas a que poida dar orixe a información aquí presentada, salvo actuación neglixente por parte de GADISA RETAIL, no exercicio das súas funcións.

Así mesmo, as informacións sobre os servizos corresponden á definición do momento da posta online das páxinas do sitio web non son proporcionadas máis que a título indicativo, e non serán consideradas como constituíntes dunha oferta contractual de servizos procedentes de GADISA RETAIL.

GADISA RETAIL non responderá en ningún caso polos danos orixinados como consecuencia de feitos fortuítos ou imprevisibles, nin por aqueles que sexan consecuencia do comportamento neglixente do usuario.

LINKS HIPERTEXTO

A actualización dun link hipertexto cara ao sitio web “www.gadis.es” necesita unha autorización previa escrita por GADISA RETAIL. Se desexa incluír no seu sitio web un link hipertexto cara a “www.gadis.es” debe contactar co Responsable do sitio web.

GADISA RETAIL non pode en ningún caso ser responsable da actualización dos sitios web que fan un link hipertexto e non ten ningunha responsabilidade sobre o contido, os produtos, os servizos, etc., dispoñibles nos mesmos ou a partir deles.

POSTA AO DÍA DAS CONDICIÓNS XERAIS DESTA PÁXINA WEB

GADISA RETAIL, resérvase o dereito de modificar e actualizar en calquera momento o acceso ao sitio web así como as Condicións Xerais desta páxina WEB. Estas modificacións e actualizacións afectan ao usuario no sentido de que debe acudir a esta sección para verificar as Condicións Xerais desta páxina WEB en vigor.

PROTECCIÓN DE DATOS

El usuario puede consultar y navegar por el sitio web sin revelar su identidad ni proporcionar datos de carácter personal.

Si bien en el caso de que el usuario cumplimente de forma voluntaria los formularios del sitio web www.gadis.es a los efectos de la legislación en materia de protección de datos, y del Reglamento UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril, informamos a los usuarios: 

  • Que la información proporcionada en la sección “contacta con nosotros/buzón” tiene como finalidad la de atender su consulta, sugerencia y/o reclamación a fin de mejorar la atención al cliente. Cualquier cliente o usuario, podrá ponerse en contacto con las empresas del Grupo GADISA (Gallega de Distribuidores de Alimentación S.A., Gadisa Retail S.L.U., Mercartabria S.L.U., Lucus Market S.L.U., Pontevicus S.L.U., Atlántica Saga Ourense S.L.U., Ecomás Supermercados S.L., Hipermercados y Economatos S.A.U., Bergantiños Área Comercial S.L., Bienes Inmuebles Corporativos Atlánticos 2008 S.L.U, Ezequiel Arribas S.A.U.) para que su consulta sea atendida. Por ello, y a efectos de los datos recabados en esta sección, le informamos que será considerado Responsable de tratamiento, aquella de las sociedades del grupo a las cuales se dirige el mensaje. Dichos datos podrán ser comunicados a las sociedades pertenecientes al Grupo, para cumplir con la finalidad descrita. Los datos serán destruidos tan pronto como se cumpla la finalidad descrita. Las categorías de datos que piden son los relativos a datos identificativos, el nombre y datos de contacto, email y teléfono en su caso. Los Responsables del tratamiento cumplen íntegramente con la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal, por ello, el tratamiento de sus datos corresponde exclusivamente al fin citado anteriormente estando legitimadas por el consentimiento que expresamente se ha otorgado al aceptar esta política de privacidad.
  • Los datos recabados en la sección “OPORTUNIGADIS” serán tratados con la finalidad del envío de comunicaciones comerciales y publicitarias de GADIS. Las categorías de datos tratados son los relativos a datos de contacto, email y código postal.El tratamiento de los datos personales llevados a cabo por GADISA RETAIL S.L.U. responde exclusivamente a los fines establecidos anteriormente y correspondientes a los que le fueron requeridos, estando legitimada para ello por el consentimiento que expresamente se ha otorgado al aceptar las presentes condiciones. El tiempo de conservación de los datos será el correspondiente a la duración de la relación entre Gadisa Retail, S.L.U y el cliente, o hasta que ejerza sus derechos de cancelación o supresión.Dichos datos no serán transferidos a terceras personas sin el correspondiente consentimiento previo, ni fuera de los casos expresamente previstos en la legislación de protección de datos.
  • Los datos recabados en los distintos sorteos, promociones o concursos serán tratados con la finalidad de gestionar la realización de los mismos, lo que incluye la organización, control y entrega de premios, estando legitimada para dicho tratamiento por el consentimiento otorgado expresamente por el interesado. Las categorías de datos tratados son los relativos a datos de identificación (como nombre y apellidos ) y datos de contacto. Estos datos se destruirán una vez realizado el sorteo, concurso o promoción a excepción de los datos de los ganadores que se conservarán mientras se gestionan la entrega del premio. Dichos datos no serán transferidos a terceras personas sin el correspondiente consentimiento previo, ni fuera de los casos expresamente previstos en la legislación de protección de datos.

 

El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión, oposición, a la limitación de su tratamiento o a la portabilidad de datos dirigiéndose:

  • Por correo postal GADISA RETAIL S.L.U, ubicada en el Polígono Piadela, s/n de 15.300 Betanzos.
  • Por correo electrónico, a la dirección lopd@gadisa.es.

 

Indicando en REF: Protección de datos (oportunigadis) y adjuntando fotocopia de DNI. 

Igualmente tiene usted derecho a presentar su reclamación ante la Agencia de Protección de Datos.
El envío de comunicaciones publicitarias y/o comerciales son conformes a la Ley 34/2002 (LSSICE).