8M. Muller e industria alimentaria (o papel da muller na cadea de valor de Gadis)

Sabías que máis da metade das persoas que se encargan de cultivar e colleitar os alimentos que consumimos son mulleres? Desde a orixe ata o consumo, o papel da muller na industria agroalimentaria é esencial. Non só polo traballo que realizan en sectores como a produción, a loxística, a distribución, o comercio ou a hostalería, senón tamén porque, xeralmente, sobre elas recae a responsabilidade da decisión de compra. De acordo cos datos facilitados por Nielsen, a implicación da muller neste último punto da cadea de subministración (89% dos casos) é notablemente superior á dos homes (41%), xa que segue sendo habitual que sexa ela quen vai á compra. Cabe sinalar que se están observando cambios no seu comportamento como consumidora cunha maior demanda de transparencia e confianza, esixindo tamén unha comunicación creada desde a igualdade.

Con motivo da celebración do 8 M, a ONU elixiu como lema deste ano “Mujeres líderes: por un futuro igualitario no mundo da COVID-19” para poñer de manifesto os esforzos que realizan mulleres e nenas de todo o mundo na consecución dun futuro máis equitativo entre xéneros, así como na recuperación da pandemia. Sen dúbida, esta crise evidenciou a importancia fundamental das súas contribucións e a necesidade de lograr avances significativos en materia de igualdade. Desde Gadis queremos resaltar o papel da muller na cadea alimentaria porque son moitas as traballadoras que merecen o noso recoñecemento por seguir asumindo un rol principal garantindo que os alimentos cheguen á poboación. Tal e como sinala a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura (FAO), as relacións de xénero son un factor que moldea o funcionamento das cadeas de valor alimentarias en todos os seus niveis e inflúen na súa eficiencia. Por iso, hoxe queremos falarche do papel da muller na cadea de valor de Gadis.

Que é a cadea de valor?

A cadea produtiva dunha empresa está integrada por todas as etapas loxísticas do proceso produtivo (desde a produción primaria ata o consumo final) e a prestación de servizos ás diferentes etapas que a conforman. Aínda que a cadea de valor se definíu, nun principio, como unha ferramenta de análise interna das empresas para identificar as actividades que xeraban unha vantaxe competitiva; agora enténdese tamén como unha alianza, referíndose á rede estratéxica establecida entre un número de empresas independentes vinculadas a unha cadea produtiva.

As principais institucións comerciais internacionais (OCDE, OMC e UNCTAD) estiman que, na actualidade, ao redor do 70% do comercio mundial realízase a través de cadeas de valor globais, que conectan ás empresas en todas as súas etapas (produción, distribución e venda). Por tanto, as cadeas de valor poden converterse en potentes axentes de cambio en materia de igualdade se se introduce o enfoque de xénero na súa formulación.

O papel da muller na cadea de valor de Gadis

O compromiso coa contorna é un dos factores diferenciais de Gadis. A adhesión ao Pacto Mundial das Nacións Unidas e á Axenda 2030 evidencia a nosa vontade de contribuír ao respecto dos Dereitos Humanos, as normas laborais, o medio ambiente e a loita contra a corrupción. Entendemos que a igualdade de xénero e o desenvolvemento de cadeas de valor sostibles son fins interdependientes para lograr estes obxectivos. Diversos estudos demostraron que a introdución de cuestións de xénero no desenvolvemento das cadeas de valor agroalimentarias é indispensable non só desde o enfoque dos Dereitos Humanos, senón tamén como requisito para garantir o crecemento sostible do sector.

Neste sentido, en Gadis levamos a cabo unha xestión responsable do equipo humano da nosa cadea de valor coa finalidade de garantir a igualdade de oportunidades e loitar contra a discriminación, tanto no referente ás condicións laborais como no que ao propio desenvolvemento das persoas se refire. Para iso, tratamos de identificar os principais riscos e os impactos derivados da xestión de persoas, comprometéndonos a apoiar e crear proxectos que axuden a mellorar o benestar das nosas traballadoras e traballadores, prestando especial atención aos seguintes criterios:
­ Formación profesional que inclúe, entre outros aspectos, a eficacia dos mecanismos de prevención e xestión de accidentes laborais e calidade alimentaria.
­ Seguridade e saúde das persoas empregadas, avaliando riscos dos postos de traballo, planificando medidas para evitar os devanditos riscos e realizando seguimento da planificación.
­ Remuneración das persoas empregadas e análises da brecha salarial.
­ Medidas de conciliación laboral e plans de igualdade de oportunidades para mulleres e homes.

Os nosos plans de igualdade serven como instrumentos efectivos de mellora do clima laboral e a optimización das capacidades de todo o persoal. Así, evitamos calquera tipo de discriminación entre homes e mulleres a través dos seguintes obxectivos:
­ Garantir a igualdade de trato e de oportunidades no acceso á empresa.
­ Integrar a igualdade de oportunidades nos programas de formación.
­ Tender a unha representación equilibrada entre homes e mulleres.
­ Integrar os principios de igualdade nos procesos de promoción.
­ Promover a equidade de retribución de homes e mulleres no desempeño de traballo de igual valor.
­ Garantir o exercicio dos dereitos de conciliación en igualdade por homes e mulleres.
­ Contribuír á consolidación de hábitos saudables no ámbito laboral.
­ Previr a violencia de xénero.
­ Integrar a igualdade de oportunidades na cultura da empresa.

O 71% do noso persoal está composta por mulleres, cuxa retribución é igual á dos homes que ocupan postos equivalentes, tal e como se establece no noso Código Ético. Así mesmo, nestes últimos anos, as nosas políticas de igualdade permitiron reducir a fenda salarial, fundamentalmente provocada polos subgrupos que contan con diferente grao de especialización, e contamos con medidas que facilitan a conciliación da vida persoal, familiar e laboral do persoal (teletraballo, xornada continua, etc.).

En Gadis creemos que, apostando por políticas de igualdade, gañamos todas e todos. Non crees?